top of page

Altıntaş KVKK Danışmanlık
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU

Altıntaş KVKK Danışmanlık olarak internet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesi ile kişisel verilerin korunması bizim için hayati önem arz etmektedir. İşbu aydınlatma metni Danışmanlığımıza ait internet sitemize gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında internet sitemiz üzerinden kendi isteği ile bültenimize üye olan e-bülten abonelerimizin ve teklif formumuzu dolduran ziyaretçilerimizin işlenen kişisel verileri hakkında aydınlatılması; veri işleme faaliyetimizin şeffaf ve güvenilir çerçevede yürütülmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Altıntaş KVKK Danışmanlık olarak interneti sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin korunmasına son derece özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ziyaretçilerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verileriniz ve haklarınız hakkında Altıntaş KVKK Danışmanlık olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.
 


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ VE HUKUKİ SEBEBİ

Danışmanlığımız tarafından e-bülten abonelerimize ilişkin işlenen kişisel veriler; Toplumda KVKK hakkında bilinç ve farkındalığının sağlanması ile veri sorumlusu kişiler başta olmak üzere ilgililerin mevcut gelişmelerden haberdar edilmesi sağlanarak hak kayıplarının veyahut yükümlülüklerinin doğmasının engellenmesi amacı ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.


Danışmanlığımız tarafından teklif formumuzu dolduran ziyaretçilerimize ilişkin işlenen kişisel veriler; mal / hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.


Danışmanlığımız tarafından KVKK uyum süreci testini uyguladıktan sonra ayrıntılı bilgi talebinde bulunan ziyaretçilerimize ilişkin işlenen kişisel veriler toplumda KVKK hakkında bilinç ve farkındalığının sağlanması ile testi dolduran veri sorumlusu kişilerin uyum sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ İLE İŞLEYEBİLECEĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

E-Bülten Abonelerimizin; internet sitemiz üzerinde bulunan E-Bültenimize abone olmaları halinde otomatik/kısmen otomatik yollarla işlenebilecek kişisel verileri; ad-soyadı, elektronik posta adresidir.


Teklif Formumuzu Dolduran Ziyaretçilerimizin; internet sitemiz üzerinde bulunan teklif formunu doldurmaları halinde otomatik/kısmen otomatik yollarla işlenebilecek kişisel verileri; firma/kurum adı, teklif talebinde bulunan ad- soyadı, çalıştığı pozisyon/görev bilgisi, elektronik posta adresi ve telefon numarasıdır.


KVKK Uyum Sürecini Hakkında Ayrıntılı Bilgi Talebinde Bulunan Ziyaretçilerimizin; internet sitemiz üzerinde bulunan KVKK uyum süreci testi sonrasında ayrıntılı bilgi talep etmeleri halinde otomatik/kısmen otomatik yollarla işlenebilecek kişisel verileri; ad-soyadı, elektronik posta adresidir.


Özel nitelikli kişisel verileriniz Danışmanlığımızca işlenmemektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde ve ihtiyaç doğması halinde; kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan, Altıntaş KVKK Danışmanlık olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, iş birliği/ortaklığı yaptığımız kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ile avukatlarımız, hukuken yetkili kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşılabilir. Yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.


Kişisel verileriniz doğrudan yurt dışına aktarılmamakta birlikte yabancı mail sunucusu ve benzeri sistemler kullanılabildiğinden ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun 31.05.2019 Tarih ve 2019/157 Sayılı kararı doğrultusunda yurt dışına aktarılabileceği kabul edilmektedir. 
 

HAKLARINIZ

 KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "İlgili Kişi Başvuru Formu" adresinden ulaşacağınız “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre noter aracılığı ile yazılı olarak, elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak;  Abide-i Hürriyet Cad.No:158 Biz Cevahir İş Merkezi Kat:1 Şişli İstanbul Turkey Danışmanlığımız adresine iletebilirsiniz.

Altıntaş KVKK Danışmanlık
 

bottom of page