top of page

Dilekçe ve Taahhütler

Veri Sorumlusundan Veri

İşleyene Aktarım

Kişisel verilerin Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından yeterli veri koruması bulunmayan ülkelerde yerleşik veri işleyene aktarımına ilişkin olarak, Kanuna istinaden hazırlanacak sözleşmede asgari olarak belli hususlara yer verilmesi zorunlu olup, bu sözleşme hükümleri ile taraflar kişisel verilerin aktarımında kişisel verilerin korunması için gereken yeterli korumayı tesis edeceklerini taahhüt ederler.

Veri İhlali Bildirimi

Veri sorumlularının veri ihlalini öğrendikleri tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içerisinde Kurula bildirmeleri zorunludur. Buna dair bildirinin Kurulun öngördüğü asgari unsurları taşıması gerekmektedir.

Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım

Kişisel verilerin Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından yeterli veri koruması bulunmayan ülkelerde yerleşik veri sorumlusuna aktarımına ilişkin olarak, Kanuna istinaden hazırlanacak sözleşmede belli hususlara asgari olarak yer verilmesi zorunlu olup, bu sözleşme  hükümleri ile taraflar kişisel verilerin aktarımında kişisel verilerin korunması için gereken yeterli korumayı tesis edeceklerini taahhüt ederler.

bottom of page