top of page

"VERBİS KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI" HAKKINDA 03/09/2019 TARİHLİ VE 2019/265 SAYILI KURUL

KARARI

Karar Tarihi : 03/09/2019
Karar No : 2019/265
Konu Özeti :VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen Veri
Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;


 Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi
veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,


 Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

bottom of page