top of page

VERİ SORUMLUSU NEZDİNDEKİ KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM YETKİSİ BULUNAN PERSONELİN YETKİSİ VE
AMACI DIŞINDA SÖZ KONUSU VERİLERİ İŞLEMESİ HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

31/05/2018 TARİH VE 2018/63 SAYILI İLKE KARARI

Karar Tarihi : 31/05/2018
Karar No : 2018/63
Konu Özeti :Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı

dışında söz konusu verileri işlemesi hususunun değerlendirilmesi

 Veri sorumlusu nezdinde bulundukları pozisyon veya görev itibariyle kişisel verilere erişime yetkisi olanlar
tarafından, yetkilerini aşarak ve işleme amacı dışında söz konusu verilerin işlendiği hususunda Kuruma intikal eden
ihbar ve şikayetlere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda, uygulamada yaşanan problemlerin önüne
geçilebilmesini teminen;


- Bir veri sorumlusu nezdinde bulundukları pozisyon veya görev itibariyle kişisel verilere erişme yetkisi olanlar
tarafından, yetkileri aşmak ve/veya yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle, kişisel amaçlara veya nedenlere bağlı
olarak işleme amacı dışında söz konusu kişisel verilerin işlenmesi ve/veya bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil
edeceğinden, bu kapsamdaki eylemlerin önlenmesi amacıyla veri sorumlularınca uygun güvenlik düzeyini temin
etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirin alınması gerektiği hususunda veri sorumlularının
bilgilendirilmesine,


- Kanunun 15 nci maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca alınan bu ilke kararının Resmi Gazete ile Kurumun internet
sitesinde yayımlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

bottom of page