top of page

"VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNA TUTULACAK VERİ SORUMLULARI" İLE
İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 19/07/2018 TARİHLİ VE 2018/87 SAYILI KARARI

Karar Tarihi : 19/07/2018
Karar No : 2018/87
Konu Özeti : Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya
tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların
Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulması

 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “Kişisel verileri
işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak,
işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu
gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt
zorunluluğuna istisna getirilebilir.” hükmü ile 30 Aralık 2017 tarih ve 30286 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri” başlıklı 16 ncı maddesi göz önünde
bulundurularak; 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı ile istisna tutulan veri sorumlularına ilave olarak,
yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri
sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların; Veri Sorumluları Siciline kayıt
yükümlülüğünden istisna tutulmasına ve bu kararın Kurum internet sayfası ile Resmi Gazetede yayımlanmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

bottom of page