top of page

KANUNDA YER ALAN GENEL İLKELERE AYKIRI ŞEKİLDE KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ


(HUKUKA VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYGUN OLMA İLE BELİRLİ, AÇIK VE MEŞRU AMAÇLAR İÇİN İŞLEME

İLKELERİNE AYKIRI KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ)

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin talebi üzerine gerçekleştirilen işlemde veri sorumlusu tarafından işlemin
gerektirmediği kişisel veri içeren bir belgenin müşteriden istenilmesinin;


- İlgili mevzuatta yer almaması


- Ulaşılmak istenen amaç ile bağdaşmaması nedeniyle


Kanunun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer verilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
olma ilkesi ile (c) bendinde yer verilen belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesine aykırılık teşkil ettiği dikkate
alınarak, Kurulca Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde kişisel veri güvenliğini sağlamaya
yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari
yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.

bottom of page