top of page

“KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ/KİŞİLERİN VERİ SORUMLUSU OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ HAKKINDA” KİŞİSEL
VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 13/09/2018 TARİHLİ VE 2018/106 SAYILI KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 13/09/2018
Karar No : 2018/106
Konu Özeti :Kimliği belirsiz kişi/kişilerin veri sorumlusu olarak kabul edilemeyeceği
 
İlgili kişinin görevi nedeniyle imzalamış olduğu evrakın kimliği belirsiz kişi/kişilerce internet ortamında paylaşılması
üzerine Kuruma yapmış olduğu başvuru hakkında,


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, Kanun hükümlerinin,
kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacağı ile
“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusunun kişisel verilerin işleme
amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek
veya tüzel kişiyi ifade ettiği belirtilmektedir.


Bu kapsamda;


Şikâyetçinin başvurusu incelendiğinde, kişinin görevi nedeniyle imzalamış olduğu bir evrakın hukuka aykırı bir şekilde
elde edilip kimliği belirsiz kişi veya kişilerce internet ortamında paylaşıldığı ve aynı kullanıcı ismiyle Şikâyetçinin isim
ve soy isminin baş harflerinin yazılarak kişi hakkında bir takım iftira içerikli metinlere yer verildiği anlaşılmış olup,
kimliği belirsiz kişi veya kişilerin veri sorumlusu olarak tanımlanamayacağı


Kanunun “Suçlar” başlıklı 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği, kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümlerinin uygulanacağı


hususlarından hareketle, şikâyete konu olayın Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç unsuru barındırması ve
konuya ilişkin gerekli hukuki işlemlerin tesisini teminen konunun Şikâyetçi tarafından yargıya intikal ettirilmiş olması
nedenleriyle Şikâyetçi hakkında ilgili uygulama üzerinden yapılan paylaşımlar kapsamında Kurumca yapılacak bir
işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

bottom of page