top of page

“KURUL KARARININ GEREĞİNİN SÜRESİ İÇİNDE YERİNE GETİRİLMEMESİ” HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİ

KORUMA KURULUNUN 16/10/2018 TARİHLİ VE 2018/118 SAYILI KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 16/10/2018
Karar No : 2018/118
Konu Özeti
:Kurul Kararlarının Kanunun 15 inci Maddesi Uyarınca 30 Günlük Süre İçerisinde Yerine
Getirilmemesi Hakkında

 
İlgili kişinin, veri kayıt sisteminde mevcut bulunan kişisel verilerinin silinmesi amacıyla veri sorumlusuna yaptığı
başvuruya tatminkar bir cevap alamaması üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (Kurum) yaptığı başvuru
neticesinde, konu ile ilgili Kurul tarafından alınan kararın ilgili veri sorumlusu tarafından süresinde yerine
getirilmemesi hakkında;


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) “Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları”
başlıklı 15 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası, şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin
varlığının anlaşılması hâlinde Kurulun, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar
vererek ilgililere tebliğ edeceği, bu kararın da tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine
getirileceği hükmünü haizdir.


Kanunun “Kabahatler” başlıklı 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde ise Kanunun 15 inci maddesi
uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk
lirasına kadar, idari para cezası verileceği (3) numaralı fıkrasında ise birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim
üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılacağı ve sonucunun
Kurula bildirileceği hüküm altına alınmıştır.


Şikâyetçinin Kurula yapmış olduğu başvurunun incelenmesi neticesinde alınan Kurul Kararı 02.07.2018 tarihinde veri
sorumlusuna tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda veri sorumlusunun, Kurul Kararı kapsamında 16.08.2018 tarihinde
şikâyetçiye bilgi verdiği, bu hususun da 17.08.2018 tarihli yazı ile Kurula bildirildiği görülmekte olup, Şirket tarafından
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde en geç 01.08.2018 tarihinde yapılması gereken işlemin 16.08.2018 tarihinde
yapıldığı; diğer yandan şikâyetçinin, veri sorumlusu nezdinde bulunan kişisel verilerinden asgari saklama süresi
tamamlanmış olanlarının Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında
Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince ilk periyodik imha işleminde, kalanların da yasal
saklama yükümlülüğünün dolmasını müteakiben yapılacak periyodik imha işlemi dönemlerinde silinmesine ve
gerçekleşecek silme işlemleri hakkında Şikâyetçiye bilgi verilmesi ayrıca, söz konusu kişisel verilerin saklama amacı
dışında işlenmemesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiş olmasına rağmen Şirketin
şikâyetçiyi muhatap 16.08.2018 tarihli yazısında Kurul Kararının bu maddelerine ilişkin herhangi bir açıklamada
bulunmadığı tespit edilmiştir.


Bu çerçevede kamu kuruluşu olarak değerlendirilen veri sorumlusuna tebliğ edilen Kurul Kararının gereğinin Kanunun
15 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında belirtilen 30 günlük yasal süre içerisinde yerine getirilmemesi ve
şikayetçiye gönderilen bilgilendirme yazısında Kurul Kararında belirtilen hususlara yer verilmemiş olması
nedenleriyle;


 Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası çerçevesinde işlem tesis edilmesine,
 Şikâyetçinin, Şirket nezdinde saklanmakta olan verileri ile ilgili olarak Kurul Kararı kapsamında yapılacak iş ve
işlemler hakkında bilgilendirilmesi hususunda Şirkete talimat verilmesine karar verilmiştir.

bottom of page