top of page

“TÜZEL KİŞİLİĞE AİT ELEKTRONİK ORTAMDA YER ALAN VERİLERİN BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİLİK TARAFINDAN
TALEP EDİLMESİ” HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 19/11/2018 TARİHLİ VE 2018/131

SAYILI KARARI ÖZETİ

Karar Tarihi : 19/11/2018
Karar No : 2018/131
Konu Özeti
:Tüzel kişiliğe ait elektronik ortamda yer alan verilerin başka bir tüzel kişilik tarafından talep
edilmesi hakkında

 Bir tüzel kişiliğe ait elektronik ortamda yer alan verilerin veri sorumlusu tarafından başka bir veri sorumlusuna
aktarılması talebi ile ilgili tüzel kişi şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (Kurum) yapılan başvuru
hakkında;


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 2 nci maddesinde Kanun hükümlerinin, kişisel verileri
işlenen gerçek kişiler hakkında uygulanacağı belirtilmiş, “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendinde de kişisel
veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bu sebeple, gerçek
kişilere ait veriler Kanun kapsamında bulunurken, tüzel kişilere ait veriler ise Kanun kapsamında bulunmamaktadır.
Kanunun ilgili kişilerin haklarının düzenlendiği 11 nci maddesine göre ise herkesin, veri sorumlusuna başvurarak
kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
hakkı bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu madde metninden de bu hakların, gerçek kişiye ait kişisel verileri kapsadığı
ve bu hakkın da bizzat ilgili kişi veya yasal temsilcisi tarafından kullanılabileceği anlaşılmaktadır.


Bu çerçevede,


 Kurumumuza intikal eden söz konusu başvuruda yer alan, tüzel kişiliğe ait verilere erişilmesi yönündeki
talebin Kanunun 2 nci maddesi gereğince Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine,


 Şirket ortak ve yetkilisi gerçek kişilere ilişkin verilere erişim sağlanması talebinin ise ilgili kişilerin kendileri
tarafından değil Şirket tüzel kişiliği tarafından talep edilmesi sebebiyle söz konusu başvurunun Kanunun 11
ve 13 inci maddeleri kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir.

bottom of page