top of page

“İLGİLİ MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN VEYA İŞLENDİKLERİ AMAÇ İÇİN GEREKLİ OLAN SÜRE KADAR
MUHAFAZA EDİLME İLKESİ GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMEMESİ HAKKINDA” KİŞİSEL VERİLERİ

KORUMA KURULUNUN 05/12/2018 TARİHLİ VE 2018/142 SAYILI KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 05/12/2018
Karar No : 2018/142
Konu Özeti :Kişisel Verilerin Silinmesi Talebi Hakkında
 
Veri sorumlusu bir Bankaya ait veri kayıt sisteminde yer alan kişisel verilerin silinmesi yönündeki ilgili kişi talebinin
veri sorumlusu tarafından yerine getirilmemesi sebebiyle Kuruma yapılan başvuru hakkında;


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) “Genel İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinin (2) numaralı
fıkrasının (d) bendinde, kişisel verilerin ancak “İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza” edilebileceği hükme bağlanmıştır.


Diğer yandan Kanunun “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi” başlıklı 7 nci
maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri
sorumlusu tarafından silineceği, yok edileceği veya anonim hâle getirileceği hüküm altına alınmış olmakla birlikte, (2)
numaralı fıkrasında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer
alan hükümlerin saklı olduğu hükümleri yer almaktadır.


5411 sayılı Bankacılık Kanununun 42 nci maddesi, alınan yazıların ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asıllarının veya
bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalarının ve yazılan yazıların
makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretlerinin, usulleri çerçevesinde ilgili banka
nezdinde on yıl süreyle saklanacağı hükmünü haizdir.


Ayrıca Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında da “Bankaların, müşterilerinden ve Resmî ya da özel kurum ve
kuruluşlardan aldıkları mektup, telgraf, elektronik posta mesajı, ilam ve tebligatlar ile diğer yazıları ve Bankaların İç
Sistemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlayacakları raporlar da dâhil olmak üzere, faaliyetleri ile ilgili belgelerin
asıllarını veya mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalarını ve müşterilerine ve
Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlara yazdıkları yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek
düzenlenecek suretlerini istenildiğinde ibraz edilebilecek şekilde nezdlerinde on yıl süreyle saklamaları zorunludur.”
hükmüne yer verilmiştir.


Bu kapsamda, veri sorumlusu banka nezdinde bulunan kişisel verilerin silinmesi ile ilgili Kuruma yapılan başvuru
hakkında; 6698 sayılı Kanunun ilgili maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 42 nci maddesi göz önünde
bulundurulduğunda; ilgili kişinin bankalar nezdindeki son işlemi üzerinden 10 yıllık saklama süresi geçmediği dikkate
alındığında, şikayetçinin talebine yönelik Kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

bottom of page