top of page

“İLGİLİ KİŞİNİN YAPTIĞI BAŞVURUYU CEVAPLANDIRMAYAN VE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN
YAYIMLADIĞI AYDINLATMA METNİ MEVZUATTA DÜZENLENEN ŞARTLARI TAŞIMAYAN T.C. ZİRAAT
BANKASI A.Ş. HAKKINDA” KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 02/05/2019 TARİHLİ VE 2019/122

SAYILI KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 02/05/2019
Karar No : 2019/122

Konu Özeti:İlgili Kişinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye Yaptığı Başvurunun Cevaplandırılmaması Ve Veri
Sorumlusu Tarafından İnternet Üzerinden Yayımlanan Aydınlatma Metninin Mevzuatta
Düzenlenen Şartları Taşımaması Hakkında

 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki
taleplerini içeren kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığıyla veri sorumlusu T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye (Banka) başvuran
ancak, Kanunda düzenlenen otuz günlük süre içerisinde başvurusu cevaplandırılmayan ilgili kişinin gerek bu konuda
gerekse veri sorumlusunun, internet sitesi üzerinden yayımladığı aydınlatma metninin mevzuatta düzenlenen şartları
taşımadığı hususunda Kuruma yapılan şikâyet başvurusu hakkında;


 Şikâyete konu hususlarda açıklamalarına başvurmak üzere Bankaya gönderilen Kurum yazısının “İŞYERİNDE
AMİRİNE TESLİM” açıklamasıyla Bankaya teslim edildiği görülmekle birlikte, söz konusu Kurum yazısına
bugüne kadar herhangi bir cevap vermeyen Banka nezdinde, Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası
çerçevesinde ihlale sebebiyet veren sorumlular ile gerekli tedbirleri almak ve denetimleri yapmakla yükümlü
kişiler hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılmasına,


 İlgili kişinin Kanunun uygulanmasına yönelik taleplerine ilişkin başvurusuna Banka tarafından cevap verilmesi;
ayrıca, mevzuat hükümlerine uyumda azami dikkat ve özen göstermesi hususunda Bankanın
talimatlandırılmasına,


 Bankanın internet sitesinde yer alan aydınlatma metninde, Bankanın kişisel veri işleme amaçlarının, ilgili
kişilerin kişisel verilerinin Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine
dayanılarak işlendiğine yönelik hukuki sebep açıkça belirtilmeksizin sıralandığı; kişisel veri işleme amaçları
sıralandıktan sonra metin içerisinde yer verilen “gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir” ifadesinin ise,
gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandırır nitelikte
olduğu; bu çerçevede söz konusu aydınlatma metninin “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerinde
yer verilen hükümlere uygun hazırlanmaması nedeniyle, Bankanın internet sitesinde yer alan aydınlatma
metninin yeniden gözden geçirilerek Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi yönünde
talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

bottom of page