top of page

“BİR ŞAHSIN, KENDİSİ VE AİLESİ HAKKINDAKİ KİŞİSEL BİLGİLERE HUKUK DIŞI YOLLARLA ERİŞEREK RIZASI
DIŞINDA YARGIYA VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARDIĞI İDDİASIYLA BİR BAŞKA ŞAHIS HAKKINDA KURUMA
YAPMIŞ OLDUĞU ŞİKAYET HAKKINDA” KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 01/03/2019 TARİHLİ VE

2019/47 SAYILI KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 01/03/2019
Karar No : 2019/47

Konu Özeti: Bir şahsın, kendisi ve ailesi hakkındaki kişisel bilgilere hukuk dışı yollarla erişerek rızası dışında
yargıya ve üçüncü kişilere aktardığı iddiasıyla bir başka şahıs hakkında Kuruma yapmış olduğu
şikayet hakkında

 
Başvuranın, …. isimli şahsın (şikayet edilen) kendisi ve ailesi hakkındaki bilgilere hukuk dışı yollarla erişerek, rızası
dışında yargıya ve üçüncü kişilere aktardığı, bahse konu bilgilere İcra Müdürlükleri kanalıyla usulsüzce ulaştığı iddiası
hakkında Kuruma yaptığı başvurusunun incelenmesi neticesinde,


 Şikayet edilen şahsın, başvuranın ailesi hakkındaki bilgilere hukuk dışı yollarla erişerek, rızası dışında yargıya
ve üçüncü kişilere aktardığı iddiaları ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşımının muhtelif mercilere yazılan
dilekçelerden oluştuğu ve bu anlamda şikayet edilen tarafından kısmen ya da tamamen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen bir kişisel
veri işleme faaliyetine rastlanılmadığı, bu çerçevede şikayet edilenin veri sorumlusu olarak
nitelendirilmesinin mümkün bulunmadığı, diğer taraftan şikayet edilen tarafından başvuran ve ailesine ait
kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiği iddiasının Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç niteliği
taşıdığı göz önüne alındığında söz konusu iddiaya ilişkin Kanun kapsamında yapılacak bir işlem
bulunmadığına,


 Öte yandan, şikayet dilekçesinde şikayet edilenin, başvuranın kişisel verilerine İcra Müdürlükleri kanalıyla
ulaştığı düşüncesinde olduğu iddiasının ilgili kişinin şahsi kanaatine dayandığı ve bu durumu tevsik edici
herhangi somut bir bilgi veya belgeyle de tevsik edilmediği dikkate alındığında, söz konusu iddia ile ilgili
olarak Kurulca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

bottom of page