top of page

“TEKNİK SERVİS HİZMETİ VEREN FİRMANIN MÜŞTERİLERİNE VERDİĞİ FORM/TAKİP NUMARASININ SON
HANELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ YOLUYLA FARKLI KİŞİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERE ULAŞILDIĞI YOLUNDA
KURUMA İLETİLEN İHBARIN İNCELENMESİ VE İHBARA İLİŞKİN ALINAN KURUL KARARININ YERİNE
GETİRİLMEMESİ HAKKINDA” KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 14/02/2019 TARİHLİ VE 2019/23

SAYILI KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 14/02/2019
Karar No : 2019/23

Konu Özeti: Teknik servis hizmeti veren firmanın müşterilerine verdiği form/takip numarasının son
hanelerinin değiştirilmesi yoluyla farklı kişilere ait kişisel verilere ulaşıldığı yolunda Kuruma
iletilen ihbar hakkında

 
Teknik servis hizmeti veren veri sorumlusu firmanın, servise cihaz girişi yapıldığına ilişkin müşterilerine bir form
numarası verdiği, form numarası sorgulaması ile kişilerin kendi telefonlarının servisteki durumlarına ilişkin bilgilere
ulaşabildiği ancak form numaralarının birbirini takip eden sayılar olması nedeniyle ilgili kişiye verilen sorgu
numarasının bir öncesi veya bir sonrasındaki sayının girilmesi suretiyle farklı numara girişlerinde farklı kişilere ait
kişisel verilere erişildiği yolundaki ihbarın incelenmesi neticesinde,


 Veri sorumlusundan alınan bilgide, ilgili internet adresi üzerinden kişilerin servise bıraktıkları cihazları ile ilgili
olarak yapılan sorgulamada cihaz sahiplerinin kişisel verilerine erişimin mümkün olmadığının belirtilmesine
rağmen yapılan incelemede söz konusu internet sitesinde herhangi bir sorgu numarasının son iki hanesini
değiştirmek suretiyle başka cihaz ve sahiplerine ilişkin de sorgulamalar yapılabildiği, söz konusu sorgulamalar
neticesinde açılan sayfada yönlendirilen muhtelif linklerin seçilmesi suretiyle de bu kişilere ait isim, soy isim,
adres ve sahip oldukları cihaz IMEI numarası bilgilerine erişim sağlanabildiği dikkate alınarak, anılan Şirket
tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numarala fıkrasına aykırı
olarak kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasını teminen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmaması
nedeniyle, söz konusu aykırılığın Karar tarihi itibariyle yapılan sorgulamalarda devam ettiği de göz önünde
bulundurulduğunda, veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesi çerçevesinde 150.000 TL idari para
cezası uygulanmasına,


 Öte yandan, söz konusu aykırılığın giderilmesi yönünde veri sorumlusunun talimatlandırılmasına ve Kanunun
15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca, söz konusu aykırılığın giderildiği hususunun Kurula tevsiki
sağlanıncaya kadar işbu Kararda yer alan linklerin kullanımının durdurulmasına karar verilmiştir.
 
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 05/03/2019 TARİHLİ VE 2019/52 SAYILI KARARI
Karar Tarihi : 05/03/2019
Karar No : 2019/52
Konu Özeti :Kurul kararının yerine getirilmemesi hakkında
 
2019/23 sayılı Kurul kararının şirkete tebliği sonrasında Şirket internet sitesi üzerinde muhtelif tarihlerde herhangi bir
form numarasının son iki hanesinin değiştirilmesi suretiyle farklı form numaraları ile yapılan sorgulamalarda;


 Başka cihazlara ait sorgulamaların halen gerçekleştirilebildiği ve başka bir güvenlik doğrulamasının da
yapılmadığı,


 Yapılan sorgulama sonucunda açılan sayfada kişilerin isim ve soy isimleri, IMEI numaraları ile cihazın sevk
edildiği adresin baş ve son harfleri hariç maskelendiği, IMEI numaralarının, sorgulama yapılan ilk sayfada

maskelenmiş şekilde gösterilmekle birlikte, aynı sayfada yer alan “Cihaz Kayıt Görüntüleri için Tıklayınız”
linki seçildiğinde açılan yeni pencerede kamera görüntülerine ulaşabilmek için yönlendirilen linkin
uzantısında IMEI numaralarının halen açık şekilde gösterildiği, söz konusu sayfada numaranın kime ait
olduğuna ilişkin tanımlayıcı bir bilgiye yer verilmediği ancak, sorgu sayfasının aşağısında yer alan “Kargonuzu
Görüntülemek İçin Tıklayınız” linki seçildiğinde gönderinin yapıldığı kargo firmasına yapılan yönlendirme ile
ulaşılan sayfada gönderiyi teslim alan kişinin adı ve soyadı açıkça yer aldığından gönderiyi kendisi teslim alan
müşteriler açısından IMEI numaraları ile cihaz sahibinin eşleştirilmesinin mümkün olabileceği, görülmüş olup,
söz konusu sorgulamalara ilişkin ekran çıktıları alınmış ve tutanağa bağlanmıştır.
Bu itibarla,


 2019/23 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde Şirkete tebliğ edilen “...söz konusu aykırılığın ivedilikle giderilmesi,
bahse konu aykırılığın giderildiği hususunun Kurula tevsiki sağlanıncaya kadar işbu Kararda yer alan linklerin
kullanımının derhal durdurulması...” şeklindeki talimatın Şirket tarafından Kurul Kararına uygun olarak yerine
getirilmediği dikkate alındığında, Kanunun 15 inci maddesine aykırı olarak uyarınca Kurul tarafından verilen
kararı yerine getirmeyen Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesi çerçevesinde 50.000 TL idari para cezası
uygulanmasına,


 Öte yandan, Şirkete ait internet sitesinde herhangi bir sorgu numarasının son iki hanesini değiştirmek
suretiyle başka cihaz ve sahiplerine ilişkin sorgulamaların halen yapılabildiği dikkate alındığında, asıl güvenlik
açığının giderilmediği bu kapsamda, cihaz takibi için sorgulama yapılabilmesine imkan veren sistemin
değiştirilmesi, diğer taraftan halihazırda sorgulama yapılan sisteme erişimin ivedilikle kapatılması hususunda
Şirketin talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

bottom of page