top of page

BİR ANONİM ŞİRKETİN (VERİ SORUMLUSU) İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASI DIŞI ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ
GÖNDERMESİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 31.05.2019 TARİHLİ VE 2019/162 SAYILI

KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 31/05/2019
Karar No : 2019/162
Konu Özeti: Bir anonim şirketin (veri sorumlusu) ilgili kişinin açık rızası dışı elektronik ticari ileti
göndermesine ilişkin şikâyet hakkında

 
 Veri sorumlusu tarafından şikâyetçiye ait telefon numarasına reklam amaçlı bir kısa mesajın (SMS)
gönderilmesi üzerine ilgili kişinin kişisel verilerinin nasıl ve nereden temin edildiğini bilmemesi ve buna ilişkin
olarak da kişisel verilerinin açık rızası olmaksızın kullanılması dolayısıyla veri sorumlusundan 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) istinaden bilgi talebinde bulunduğu ancak yasal süre içerisinde
tarafına herhangi bir cevap verilmediği,


 Kanun kapsamında veri sorumlusuna yaptığı başvuruya yasal süresi içerisinde cevap verilmemesi neticesinde
de Kurula şikâyette bulunduğu ve bu başvurusunda (1) Veri sorumlusu nezdinde kendisine reklam/bildirim
içerikli SMS gönderimi konusunda herhangi bir açık rızasının olup olmadığı, (2) kişisel verilerinin işlenip
işlenmediği, işlenmişse ne amaçla işlendiği, (3) kişisel verilerinin yurt içinde kimlere aktarıldığı, (4) kişisel
verilerinin yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı, aktarılmış ise kimlere aktarıldığı, (5) gelen SMS’lerden Şirketin
haberdar olup olmadığı hususlarında bilgi almak istediği,


şeklindeki talepler birlikte incelenmiş ve yapılan inceleme neticesinde,


- Şikâyetçinin kişisel verisi olan cep telefonu numarası bilgisinin Şirket tarafından kendisine reklam içerikli mesaj
gönderilmesi suretiyle kullanılmasının, kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından bir veri işleme faaliyeti olduğu,
veri işlemenin ise Kanunun 5 ve 6. maddelerinde yer alan işleme şartlarında birine dayanması gerektiğini, ancak
şikayet konusu mesaj gönderiminin herhangi bir işleme şartına dayanmadığı değerlendirildiğinden , kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü
teknik ve idari tedbirleri almadığı için veri sorumlusu hakkında Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a)
bendinde aykırı davranmış olması nedeniyle Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b)
bendi uyarınca 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

bottom of page