top of page

ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL VERİSİ NİTELİĞİNDEKİ SINAV SONUÇLARINI İNTERNET ORTAMINDA YAYIMLAYAN
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ’NİN UYGULAMASI HAKKINDA KURUMA YAPILMIŞ OLAN
BAŞVURU HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 01/07/2019 TARİHLİ VE 2019/188 SAYILI

KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 01/07/2019
Karar No : 2019/188

Konu Özeti: Öğrencilerin kişisel verisi niteliğindeki sınav sonuçlarını internet ortamında yayımlayan Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin uygulaması hakkında Kuruma yapılmış olan başvuru
hakkında

 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde sınava girmiş kişilerin sınav sonuçlarının Yükseköğretim Kurulunun sınav
sonuçlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde alenen duyurulduğu ve sonuçların internette aramaya açık biçimde
yayınlandığı, arama motorlarında sorgulama yapıldığında bu sonuçlara kolayca ulaşılabildiği, üniversite bitirilmiş ve
aradan yıllar geçmiş olsa dahi sonuçların üçüncü kişilerin erişimine açık olduğu, ancak bu uygulamanın 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) aykırılık teşkil ettiği belirtilerek, söz konusu uygulamanın düzeltilmesi,
üniversitedeki sınav sonuçlarının kullanıcı adı-şifre ile giriş yapılan güvenli bir sistem ile açıklanması talebine ilişkin
Kurumumuza intikal eden bir başvuru ile ilgili olarak;


Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) Kararı ile başlatılan incelemeye istinaden veri sorumlusu Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’ne iletilen bilgi belge talebi yazısına Kanunda belirtilen yasal süre içinde yanıt verilmediği de
dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde;


 Yükseköğretim Kuruluna iletilen bilgi talebi yazısına cevaben Kurumumuza gönderilen yazıda üniversitelerin
sınav sonuçlarını ne şekilde duyurması ve bu sonuçları ne kadar süre ile erişime açık tutması gerektiğine
ilişkin düzenlenmelerin Üniversitelerin kendi mevzuatlarında yer aldığı ve konuya ilişkin karar verme
yetkisinin de Üniversitelerde olduğu sonuç ve kanaatine varıldığının ifade edildiği,
 “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” nin 8 inci maddesinin “Lisansüstü
programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü
tarafından duyurulur.” şeklinde düzenlendiği,


 Söz konusu düzenlemenin somut olayda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından sonuçların
internette aramaya açık biçimde yayınlanarak, üniversite bitirilmiş ve aradan yıllar geçmiş olsa dahi
sonuçların üçüncü kişilerin erişimine açık ve arama motorlarında sorgulama yapıldığında bu sonuçlara
kolayca ulaşılabilir tarzda bir duyuru yönteminin benimsenerek yerine getirildiği, ancak söz konusu duyuru
yönteminin Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirildiğinde kişisel veriler bağlamında mahremiyet odaklı
olmayıp, sınava giren bireylerin kişisel verilerinin herhangi bir işleme şartına dayanmaksızın üçüncü kişilerin
de kolaylıkla ulaşabileceği şekilde açıklandığı kanaatine varıldığı,


 Bu kapsamda, sınav sonuç duyuru sisteminin Üniversite tarafından tekrar gözden geçirilerek kimlik
doğrulama yöntemi şeklinde sadece sınava giren bireyin kendi TC Kimlik numarası ve doğrulama kodu ile
yalnızca kendi sonuç verilerine ulaştığı, ÖSYM’nin sonuç açıklama yöntemi gibi bir düzenleme ile kişisel
verilerin paylaşımında mahremiyet odaklı bir anlayışı uygulamaya koyması gerektiği,


değerlendirmelerinden hareketle;


 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne Kurumumuzca iletilen bilgi belge talebi yazısının Kanunda
belirtilen yasal süre içinde yanıtlanmaması suretiyle ilgili Kurul Kararının gereğinin yerine getirilmemesinin
Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına aykırılık oluşturduğu dikkate alınarak, kamu kuruluşu
olarak değerlendirilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde görev yapan sorumlular hakkında
Kanunun 18 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası çerçevesinde disiplin hükümlerine göre işlem yapılmasına,

 Öte yandan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sınav sonuç duyuru sisteminin tekrar tasarlanarak kimlik
doğrulama yönteminin benimsendiği, sadece sınava giren bireyin kendi TC Kimlik numarası ve doğrulama
kodu ile yalnızca kendi sonuç verilerine ulaştığı bir duyuru sisteminin kullanılması yönünde Üniversitenin
talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

bottom of page