top of page

İŞLENME AMACININ GEREKTİRDİĞİNDEN FAZLA KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ/AKTARILMASI (VERİ MİNİMİZASYONU

İLKESİNE AYKIRILIK)

Mahkemece veri sorumlusundan ilgili kişi hakkında bazı kişisel verilerin talep edilmesi ve veri sorumlusunun
gereğinden fazla kişisel veri aktarımında bulunmasının;


- Kanunun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında atıfta bulunulan Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı
fıkrasının (ç) bendinde yer verilen hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması kapsamında
değerlendirilemeyeceği,


- Kanunun 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan işlendikleri, amaçla bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü olma ilkesine aykırılık teşkil ettiği, dikkate alınarak, Kurul tarafından Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı
fıkrası çerçevesinde ilgili kişiye ait kişisel verilerin güvenliğini sağlayamayan veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci
maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.

bottom of page